9. marts 2016

VEDTÆGTER FOR HOLME-HØJBJERG-SKÅDE FÆLLESRÅD

 

1 NAVN:
Sammenslutningens navn er Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd, Aarhus kommune.

2 FORMÅL:
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har til formål:

  • At virke for et godt og frugtbart sammenhold mellem områdets beboere.
  • At bidrage med redskaber til at koordinere, kommunikere og skabe oversigt over medlemmernes
  • At skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker omkring lokalområdets
  • At bidrage til medborgerskab, dialog og inddragelse i initiativer og beslutninger, der vedrører lokalområdet og
  • At fungere som kontaktorgan for myndigheder, herunder i forbindelse medkommunale planlægnings- og anlægsinitiativer. Fællesrådet skal tidligt i processen inddrage medlemmerne og eventuelt bistå disse i forbindelse med

3 MEDLEMSKAB:
Som medlem kan optages enhver forening, beboergruppe, institution, skole m.v., der er hjemmehørende i området, og hvis virksomhed falder inden for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråds formål.

Som passive medlemmer uden stemmeret og valgbarhed kan endvidere optages personer bosat inden for Holme-Højbjerg-Skåde.

Anmodning om medlemskab skal indsendes til et forretningsudvalg, der træffer bestemmelse om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes. Afgørelsen skal dog forelægges til orientering på det førstkommende repræsentantskabsmøde.

4 REPRÆSENTANTSKABET:
Højeste myndighed er repræsentantskabet. Det består af 2 repræ- sentanter for hvert medlem af sammenslutningen. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end et medlem af Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDE:
Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år i marts måned. Til mødet har de af medlemmerne valgte repræsentanter eller suppleanter samt de indkaldte udvalgsmedlemmmer, jf. §8, adgang. Endvidere er der adgang for særlig indbudte, herunder personlige medlemmer af Fællesrådet.

Ekstraordinært indkaldes til repræsentantskabsmøde, når forretningsudvalget finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne indsender skriftlig og motiveret begæring herom til forretningsudvalget.

Der indkaldes skriftligt til repræsentantskabsmøde med 4 ugers varsel. Et lovligt varslet repræsentantskabs-møde er altid beslutningsdygtigt.

Eventuelle forslag fra forretningsudvalget, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal udsendes senest samtidig med indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet, skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Det påhviler forretningsudvalget at videresende indkomne forlag til medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før repræsentant- skabsmødet.

Repræsentanter med stemmeret samt medlemmer af det siddende forretningsudvalg har hver en stemme.

Til lovændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages med  almindeligt stemeflertal. Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af mindst

1 repræsentant skal der foretages skriftlig afstemning. Valg af forretningsudvalget samt event. udelukkelse af et medlem skal altid foregå skriftligt.

6 DAGSORDEN:
Det ordinære repræsentantskabsmøde bør altid indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse.. 3.a. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 3.b. Orientering om budget samt kontingentfastsættelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af forretningsudvalg, revisor og suppleanter. 6. Eventuelt.

7 VALG TIL FORRETNINGSUDVALGET:
På det ordinære repræsentantskabsmøde er der valg til forretningsudvalget, der består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.

Forretningsudvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift med 4 i lige og 3 i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Indkaldte suppleanter sidder den periode ud, for hvilken de er indkaldt. Valgbare er medlemmernes repræsentanter, jf. §5.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde, hvor et medlem af forretningsudvalget udtræder af den forening, den pågældende er repræsentant for, indtræder den til forretningsudvalget valgte suppleant.

8 FORRETNINGSUDVALGETS LEDELSE:
Forretningsudvalget leder arbejdet i fællesrådet på møder, der indkaldes med mindst 14 dages varsel, og som ledes af formanden.

9 REGNSKAB OG REVISION:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. På dette vælges desuden 2 revisorsuppleanter, ligeledes for 2 år. Der afgår en revisor og en revisorsuppleant hvert år. Revisorerne kan ikke være medlem af forretningsudvalget.

10 KONTINGENT:
Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på repræsentant-skabsmødet. Personlige medlemmer betaler et bidrag på 25% af det ordinære medlemskontingent..

Såfremt et medlem undlader at betale kontingent efter påkrav, kan medlemmet ekskluderes af Holme- Højbjerg-Skåde Fællesråd ved beslutning i Forretningsudvalget.

11 UDMELDELSE OG EKSKLUSION:
Udmeldelse kan kun ske til 1. marts og med mindst 3 måneders varsel. Eksklusion kan kun ske ved en beslutning af repræsentantsabsmødet og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Undtaget er dog eksklusion efter §10.

12 OPHÆVELSE:
Eventuel ophævelse af Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd skal vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, første gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og anden gang med almindeligt stemmeflertal. Møderne skal holdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum. På det sidste repræsentantskabsmøde træffes bestemmelse ved almindeligt stemmeflertal om afvikling af Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråds økonomiske forhold.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 9. marts 2016.