Referat fra Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråds repræsentantskabsmøde 2023.

Torsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Niels B. Thomsen blev valgt.

 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
  Forretningsudvalgets beretning blev aflagt af Søren Wichmann Matthiessen med bidrag fra Hans Skou vedr. Kongelunden (vedlagt).

  Der blev stillet spørgsmål fra salen til fællesrådets legitimitet, såvel fællesrådets mandat i forhold til de store infrastrukturprojekter som fællesrådet har forholdt sig til i løbet af året (Kongelunden, havneudvidelse, lokalplaner i området).
  Formanden redegjorde for fællesrådets formelle legitimitet jf. aftalen med kommunen suppleret af de øvrige FU medlemmer. Hans Skou gav udtryk for, at fællesrådene vil få flere kompetencer af kommunen fremadrettet. Allan Moselund opfordrede til, at fællesrådets medlemmer retter henvendelse til FU med sager og holdninger med henblik på at give retning.
  Det blev problematiseret at der blev taget ”politisk” stilling til flere af de store infrastrukturprojekter, specifikt havneudvidelsen.
  Der blev stillet spørgsmål til hvilke sager fællesrådet ser på – i udgangspunktet alle de sager som Aarhus Kommune henvender sig om.
  Allan Moselund redegjorde for arbejdet på Rundhøj med renoveringen af P-kælderen samt projektudviklingen for området (kommer i udbud til efteråret 2023 og arbejdet gennemføres i 2024).
  Det blev problematiseret, at der ikke er løbende udsendes oplysninger til fællesrådets medlemmer.
  Derudover lød der tak til fællesrådet fra salen.

  Beretningen blev godkendt.
   
 3. Regnskab 2022 og Budget 2023
  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
   Niels B. Thomsen fremlagde regnskab 2022 og budget 2023.
   Regnskabet blev godkendt.

  1. Orientering om budget samt kontingentfastsættelse
   1. Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på kr. 300,-
    Kontingentet blev fastsat til kr. 300,-

 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
   Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
  1. Til forretningsudvalget er Søren W. Mathiassen, Metin Lindved Aydin og Niels B. Thomsen på valg, og de søger alle genvalg. På valg er ligeledes Ditte Nielsen, der ikke søger genvalg.
   Søren, Metin og Niels blev alle genvalgt.
   Jette Kaae blev valgt.
   Søren Wichmann Mathiessen takkede Ditte Nielsen for hendes tid i FU.
  1. Som revisor er Hans Sejr Stentoft på valg. Hans søger genvalg.
   Hans blev valgt.

  1. Derudover skal vælges 3 suppleanter (2 til forretningsudvalget og 1 revisorsuppleant)
   Bodil Burian blev valgt som 1. suppleant.
   Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 6. Eventuelt

Orientering fra Holme Højbjerg Lokalhistoriske Forening.
Claus Hedemann Jensen fortalte om foreningen (der er støtteforening for det lokalhistoriske arkiv), og appellerede til indleveringer til arkivet.

INVITATION TIL BORGERNES OG POLITIKERNES KONFERENCE

BORGERNES OG POLITIKERNES KONFERENCE
TIRSDAG 17. JANUAR 2023 KL. 19-22
RÅDHUSSALEN, AARHUS RÅDHUS

Aarhus som grøn, blå og bæredygtig by:
Hvilken by og bugt ønsker vi?
Hvordan passer havnen ind i de visioner?


Vi er en række organisationer, som ønsker et nyt udgangspunkt for drøftelsen af planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. Kommunen har afholdt to konferencer, hvor sagens emner er belyst hovedsageligt ud fra havnens verden. Vi inviterer nu til en visionskonference, hvor byen, borgerne og politikerne er i fokus.


Hvorfor har vi brug for en konference mere?
Vi ønsker at sagen bliver grundigt og tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes en beslutning, og mener at en byrådsbeslutning på nuværende tidspunkt ikke hviler på et solidt og legitimt vidensgrundlag:

 1. Den negative påvirkning af klimaet er ikke tilstrækkeligt belyst
 2. Skaderne på havmiljøet er sandsynligvis langt større end de foreløbige analyser viser
 3. Havneudvidelsen vil for altid reducere byens herlighedsværdi og attraktivitet
 4. De økonomiske analyser bag havneudvidelsen er mangelfulde
 5. Den demokratiske proces indtil videre har ikke givet så stor en beslutning demokratisk legitimitet

Vi vil på konferencen kaste et kritisk blik på disse fem temaer via faglige oplæg og samtidig opfordre Byrådet til at udsætte den endelige beslutning til det hele er tilstrækkeligt og ordentligt oplyst.


Vi ønsker på konferencen en direkte dialog mellem befolkningen og politikerne i en sag, der så afgørende vil påvirke hele Aarhus’ fremtid på alle vigtige parametre – og der vil være paneldebat mellem partierne.


Endelig insisterer vi på at skærpe dagsordenen om de meget alvorlige globale klima- og biodiversitetskriser, som er presserende. Vi skal lokalt skabe radikale ændringer og tage visionære beslutninger nu! Derfor vil vi også præsentere mulighederne i at gentænke processen på en demokratisk visionær måde.


Vi bakker op om en velfungerende Aarhus Havn, men vi ser projektet ud fra en bred vifte af perspektiver og ønsker at lade fælles værdier og visioner for byen og bugten styre, hvordan havnens udvikling skal ske.


Det endelige program offentliggøres i god tid inden på bl.a. www.beskytaarhusbugten.nu


Deltagelse kræver ikke tilmelding.


Vi glæder os til at se dig i Rådhushallen 


Bedste hilsener


Foreningen Beskyt Aarhusbugten ∞ Foreningen Det fælles Bedste ∞ Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer ∞ Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund ∞ Den Grønne Ungdomsbevægelse i Aarhus ∞ Doughnut-gruppen Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd ∞ Midtbyens Fællesråd ∞ Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere

 1.  

 1.  

 1.  

 1.