Referat fra Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråds repræsentantskabsmøde 2023.

Torsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Niels B. Thomsen blev valgt.

 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
  Forretningsudvalgets beretning blev aflagt af Søren Wichmann Matthiessen med bidrag fra Hans Skou vedr. Kongelunden (vedlagt).

  Der blev stillet spørgsmål fra salen til fællesrådets legitimitet, såvel fællesrådets mandat i forhold til de store infrastrukturprojekter som fællesrådet har forholdt sig til i løbet af året (Kongelunden, havneudvidelse, lokalplaner i området).
  Formanden redegjorde for fællesrådets formelle legitimitet jf. aftalen med kommunen suppleret af de øvrige FU medlemmer. Hans Skou gav udtryk for, at fællesrådene vil få flere kompetencer af kommunen fremadrettet. Allan Moselund opfordrede til, at fællesrådets medlemmer retter henvendelse til FU med sager og holdninger med henblik på at give retning.
  Det blev problematiseret at der blev taget ”politisk” stilling til flere af de store infrastrukturprojekter, specifikt havneudvidelsen.
  Der blev stillet spørgsmål til hvilke sager fællesrådet ser på – i udgangspunktet alle de sager som Aarhus Kommune henvender sig om.
  Allan Moselund redegjorde for arbejdet på Rundhøj med renoveringen af P-kælderen samt projektudviklingen for området (kommer i udbud til efteråret 2023 og arbejdet gennemføres i 2024).
  Det blev problematiseret, at der ikke er løbende udsendes oplysninger til fællesrådets medlemmer.
  Derudover lød der tak til fællesrådet fra salen.

  Beretningen blev godkendt.
   
 3. Regnskab 2022 og Budget 2023
  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
   Niels B. Thomsen fremlagde regnskab 2022 og budget 2023.
   Regnskabet blev godkendt.

  1. Orientering om budget samt kontingentfastsættelse
   1. Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på kr. 300,-
    Kontingentet blev fastsat til kr. 300,-

 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
   Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
  1. Til forretningsudvalget er Søren W. Mathiassen, Metin Lindved Aydin og Niels B. Thomsen på valg, og de søger alle genvalg. På valg er ligeledes Ditte Nielsen, der ikke søger genvalg.
   Søren, Metin og Niels blev alle genvalgt.
   Jette Kaae blev valgt.
   Søren Wichmann Mathiessen takkede Ditte Nielsen for hendes tid i FU.
  1. Som revisor er Hans Sejr Stentoft på valg. Hans søger genvalg.
   Hans blev valgt.

  1. Derudover skal vælges 3 suppleanter (2 til forretningsudvalget og 1 revisorsuppleant)
   Bodil Burian blev valgt som 1. suppleant.
   Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 6. Eventuelt

Orientering fra Holme Højbjerg Lokalhistoriske Forening.
Claus Hedemann Jensen fortalte om foreningen (der er støtteforening for det lokalhistoriske arkiv), og appellerede til indleveringer til arkivet.