Referat FU møde 20.09.2023

Forretningsudvalgsmøde 20.09.2023
Højbjerg, Holme og Skåde Fællesråd

Deltagere:
Allan Moeslund (AM)
Niels B. Thomsen (NBT)
Bodil Burian (BB) (suppl)
Metin Lindved Aydin (MLA), referent
Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

Afbud:
Hans Skou (HS)
Annie Villadsen (AV)
Jette Kaae (JK)

Referat
1. Konstituering af bestyrelsen
Søren Wichmann Mathiesen er valgt formand på rep. Møde.
Metin Lindved Aydin, sekretær
Niels B. Thomsen, kasserer
Næstformandsposten er ikke konstitueret, udsat til næste møde.

2. Løbende sager
2.1. Status på lokalplan 1163, hvad sker der nu?
MA har været til møde med ”havnegruppen”.
Der mangler penge til at betale for miljøristens arbejde i forbindelse med VVM og lokalplan klagesagen hos planklagenævnet som ”Foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark” har anlagt.
FU har besluttet at støtte foreningen som er medlem af fællesrådet.
2.2. Rewater
SWM har været til møde hos Aarhus Vand og den gl. direktør Lars Schrøder sammen med tre andre fællesråd. Der var en del bemærkninger til arkitekturen og dimensionerne på anlægget. Aarhus Vand overvejer hvad som kan gøres – angiveligt undersøges om det er muligt at nedgrave.
Vores område er meget udfordret af den transport der er forbundet med alle de store anlægsprojekter i det sydlige Aarhus.
Rewater vil med nogen sandsynlighed blive placeret mellem lystbådehavnen og en havneudvidelse.
2.3. Kongelunden
HS er fællesrådets tovholder. Udsat til næste møde.
2.4. Marselistunnel
Det er fællesrådet er bekymret for at trafikken kommer til at sande til i byggeperioden. Tunnelen bliver gravet i stedet for en boring. 5-10 års sigte.
2.5. Lokalplan x133 – Højbjerg Torv – status
SWM skulle have været til møde i Blixen, men blev forhindret gr. sygdom.
Projektet har haft en lang historie, og er nu kommet i modvind pga. gulstensbygningens bevaringsværdi. Centrumbygningen er blevet SAVE registreret.
2.6. Rundhøj Torv
AM er tovholder og medvirker i følgegruppen. P-kælderen bliver nedlagt og der bliver etableret et P-anlæg som en kvartcirkel med omdrejningspunkt ud for indgangen til Netto.
2.7. Trafikken i området
17 områder er udpeget som 40 km zone i kommunen. Rosenvangs Allé er en af dem. Der bliver lavet LED skærme m.v. for at signalere fartbegrænsningen.
Der vil muligvis komme udfordringer med at folk søger andre veje gr. 50 km begrænsning på Grumstolsvej og 60 km begrænsning på Oddervej.
NBT kontakter Harry (trafikforsker) vedr. trafiksituationen i Aarhus Syd.
2.8. BRT projektet Ringvej Syd
SWM har deltaget i workshop om den nye BRT linje – det er et kæmpe projekt hvor der skal etableres selvstændige busbaner. Kommer til at erstattet linje 6A, forbinder Højbjerg med Skejby.
2.9. Nye Naturlandskaber syd for Aarhus
Arealerne syd for Moesgaard Allé (ved golfbanen) skal få lov til at springe i skov og rewildes (ikke store græssere).
3. Økonomi
3.1. Hvad kan vi bruge penge til?
Punktet er til dels diskuteret under pkt. 2.1.
NBT undersøger abonnementsforhold vedr. Skåde, Højbjerg, Holme nyhedsbrev.
4. Udvikling i Fællesrådets arbejde
4.1. Bestyrelsen for Aarhus’ Fællesråd
SWM er indvalgt i bestyrelsen for Aarhus’ Fællesråd. Er aktuelt involveret i arbejde om en ny samarbejdsaftale mellem kommune og fællesråd.
AM har lavet et koncept som SWM har taget med ind i maskinrummet.
5. Plan for kommende møder
Fremover første torsdag i måneden excl. oktober. SWM laver indkaldelser et år frem 20:00-22:00.
6. Evt.
NBT får adgang til hjemmeside og tager styring sammen med JK

Referat FU møde 11.04.2023

Referat fra Holme, Højbjerg og Skåde Fællesråds repræsentantskabsmøde 2023.

Torsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.

Referat:

 1. Valg af dirigent
  Niels B. Thomsen blev valgt.

 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
  Forretningsudvalgets beretning blev aflagt af Søren Wichmann Matthiessen med bidrag fra Hans Skou vedr. Kongelunden (vedlagt).

  Der blev stillet spørgsmål fra salen til fællesrådets legitimitet, såvel fællesrådets mandat i forhold til de store infrastrukturprojekter som fællesrådet har forholdt sig til i løbet af året (Kongelunden, havneudvidelse, lokalplaner i området).
  Formanden redegjorde for fællesrådets formelle legitimitet jf. aftalen med kommunen suppleret af de øvrige FU medlemmer. Hans Skou gav udtryk for, at fællesrådene vil få flere kompetencer af kommunen fremadrettet. Allan Moselund opfordrede til, at fællesrådets medlemmer retter henvendelse til FU med sager og holdninger med henblik på at give retning.
  Det blev problematiseret at der blev taget ”politisk” stilling til flere af de store infrastrukturprojekter, specifikt havneudvidelsen.
  Der blev stillet spørgsmål til hvilke sager fællesrådet ser på – i udgangspunktet alle de sager som Aarhus Kommune henvender sig om.
  Allan Moselund redegjorde for arbejdet på Rundhøj med renoveringen af P-kælderen samt projektudviklingen for området (kommer i udbud til efteråret 2023 og arbejdet gennemføres i 2024).
  Det blev problematiseret, at der ikke er løbende udsendes oplysninger til fællesrådets medlemmer.
  Derudover lød der tak til fællesrådet fra salen.

  Beretningen blev godkendt.
   
 3. Regnskab 2022 og Budget 2023
  1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
   Niels B. Thomsen fremlagde regnskab 2022 og budget 2023.
   Regnskabet blev godkendt.

  1. Orientering om budget samt kontingentfastsættelse
   1. Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på kr. 300,-
    Kontingentet blev fastsat til kr. 300,-

 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
   Der var ingen indkomne forslag.

 5. Valg af forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
  1. Til forretningsudvalget er Søren W. Mathiassen, Metin Lindved Aydin og Niels B. Thomsen på valg, og de søger alle genvalg. På valg er ligeledes Ditte Nielsen, der ikke søger genvalg.
   Søren, Metin og Niels blev alle genvalgt.
   Jette Kaae blev valgt.
   Søren Wichmann Mathiessen takkede Ditte Nielsen for hendes tid i FU.
  1. Som revisor er Hans Sejr Stentoft på valg. Hans søger genvalg.
   Hans blev valgt.

  1. Derudover skal vælges 3 suppleanter (2 til forretningsudvalget og 1 revisorsuppleant)
   Bodil Burian blev valgt som 1. suppleant.
   Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 6. Eventuelt

Orientering fra Holme Højbjerg Lokalhistoriske Forening.
Claus Hedemann Jensen fortalte om foreningen (der er støtteforening for det lokalhistoriske arkiv), og appellerede til indleveringer til arkivet.

Referat af FU møde 31.01.2023

Deltagere:
Søren Wichmann Matthiessen (SWM)
Metin Lindved Aydin (MLA) (ref.)
Allan Moeslund (AM)
Hans Skou (HS) (afbud)
Ditte Nielsen (DN)
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)
Annie Villandsen (AV)

Løbende sager:

1.a. Kongelunden (SWM+MLA)
Området skal fredeliggøres, men der er sent i projektet kommet 2000 P-pladser ind i projektet som er nye. Beboerne er meget oprørte over dette.
De trafikale forhold er udfordrede både under anlæg og drift.

1.b. Havneudvidelsen (SWM+MLA)
De politiske drøftelser mellem de politiske partier går i gang 7./2.
Der foreligger flere rapporter, bl.a. fra HBS Economics, som er blevet kritiseret for at være mangelfulde.
Fællesrådet er medunderskriver (såvel FU medlemmerne) på en skrivelse til alle politikerne i byrådet. Skrivelsen vedr. klapningen ved Fløjstrup.

1.c. Rundhøj (AM)
Torvet kommer i udbud i oktober 2023.
Omdrejningspunktet skulle have ryddet torvet, men arealet benyttes nu til materiel og maskiner. Bygningerne er endnu ikke fjernet. Kælderen bliver fyldt op. Der foreligger endnu ikke et projektmateriale.
Der er fortsat problemer med utryghed og vandalisme.
Det er godt at der sker noget efter så mange års stilstand.
”Kommunalt projektmageri” har skabt afstand til de lokale, resulterende i manglende ejerskab. Borgerinddragelsen har fejlet.
Der mangler plads til affaldssortering. Alboa ansøger om hastighedsnedsættelse på del af Rundhøj Allé. FU bakker op.

1.d. Fartdæmpning på Grumstolsvej (SWM)
Møde med mobilitet/MTM afholdes i uge SWM + 1 fra FU.
HS tager sagen.
SWM kontakter projektleder ved MTM.

1.e. Højbjerg Torv (SWM)
Projektet ligger stille.
Bygherren (REMA) mangler angiveligt at aflevere materiale.

1.f. Skovbrugerrådet (SWM)
Kommunen har etableret et skovbrugerråd der favner ”alle” som bruger skoven. Udløber af projekt Marselisborg Vildskov.
HS tager sagen.

1.g. Marselistunnel (SWM)
VVM er ikke igangsat (Vejdirektoratet er bygherre).
Områdets udfordring er, at der potentielt er 3 projekter som skal køre simultant (Aarhus Havn, Marselis Tunnel, Kongelunden, Rewater/renseanlægget). Trafikken der rammes af de tre byggeprojekter vil påvirke trafikken på Oddervej massivt.
FU’s holdning er, at projekterne ikke må køre samtidigt. FU fremsender skrivelse til rådmanden (SWM).

2. Økonomi (NBT)
Gennemgang af budget
Hjemmeside registrant etc. skal overføres fra MLA til NBT af hensyn til fakturering. DN.
Der indkøbes en Ipad til formanden.
Der skaffes abonnementer på Stiften + JP til FU. NBT tager kontakt til Skåde, Højbjerg, Holme for at undersøge priser.

3. Repræsentantskabsmødet 28./3.
DN laver aftale med Diakonhøjskolen. Afholdes fra 19:00-21:00.
DN (ikke villig til genvalg), NBT, SWM, MLA er på valg.
Nye medlemmer skal lokaliseres, MLA laver et opslag på Facebook averterer efter folk til webopgaver, facebooke etc.


4. Fællesrådets legitimitet (udsættes til næste møde)


5. Udgår (indeholdt i pkt. 3. vedr. DN’s udtræden)


6. Evt.

Referat FU møde 08.11.2022


Deltagere:
Søren Wichmann Matthiessen
Metin Lindved Aydin (ref.)
Allan Moeslund
Hans Skou (afbud)
Ditte Nielsen (afbud)
Niels Bjerregaard Thomsen (afbud)
Annie Villandsen (afbud)

Løbende sager

1. Højbjerg torv 
Ligger stille efter oplysning fra forvaltningen, bolden ligger hos bygherren.

2. Oddervej 84
Sagen ligger hos bygherren. Fællesrådet er inviteret til møde i slutningen af november til projektgennemgang (skitseprojekt).

3. Oddervej 75-79
Lokalplanen er sendt i teknisk udvalg og behandles her.

4. Rundhøj Torv
Allan har deltaget i nogle møder med kommunen og der ser ud til endelig at være skred i sagen. Der er et ønske om et beboerhus i området, et oplagt projekt for fællesrådet. Sættes på næste dagsorden.

5. Kongelunden
Hans Skou repræsenterer fællesrådet.

6. Marselistunnelen
Der bliver lavet 4 spor under jord og 2 spor over. Sporene under jord skal især håndtere den tunge trafik fra Aarhus Havn.

7. Havneudvidelsen
Borgerkonference nr. 2 afholdtes 7/11 – var betydeligt bedre arrangeret end den første konference. Fællesrådets holdning er, som udtrykt på konferencen, at lokalplan 1163 ikke er i fællesrådets interesse.

8. LYS1
Styregruppemødet i november er netop blevet aflyst.

9. Skovbrugerrådet
Udsættes til næste møde.

10. Legitimitet og markedsføring af fællesrådet
Åben drøftelse om format og italesættelse af fællesrådets. Kontakt til virksomheder o.a. om medlemskab. Privatmedlemskaber til en lavere pris. Dialog med kommunen om sekretariatsbistand. Uddelegering af arbejdsopgaver i udvalg.

Økonomi
Udsættes til næste møde.

Eventuelt

Fællesrådsseminar kan evt. afholdes i april/maj.

Næste møder
31.01.2022 kl.18:00-20:00 i Lyseng Idrætscenter
28.02.2022 kl.18:00-20:00 i Lyseng Idrætscenter
31.03.2022 kl.19:00-21:00, repræsentantskabsmøde. Ditte kontakter Diakonhøjskolen.

Referat FU møde 15.03.2022

15.03.2022

Hans Skou (HS)

Metin Lindved Aydin (MLA) AFBUD

Søren Wichmann Matthiessen (SWM)

Carl Aage Grosen (CAG)

Ditte Nielsen (DN)

Peter Hebroe (PH)

Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), AFBUD

Annie Villandsen (AV)

Referat

1. Løbende Sager

Oddervej 82-84 – SWM har skrevet et brev til bygherrer om at de gerne må bygge, men de skal holde sig inden for de aftalte rammer. Visualiseringen stemmer ikke overens med projektbeskrivelsen.

Kongelunden – Det er blevet besluttet at vi ikke melder os til at være en del af nabogruppen, hvilket SWM har meldt til sekretariat. Hans Jørgen Petersen fra Kongelundens grønne venner, deltager på vegne af nabogruppen og melder tilbage til fællesrådet.

Højbjerg Torv Rema 1000 – Vi har været inde i processen meget tidligt og afventer stadig lokalplanen. Det står lidt stille pt., men der kommer en for-høring i form af et borgermøde, som vi afventer dato for. Vi har ytret bekymring om de store trafikale problemer, vi vil opleve i lokalsamfundet, hvis projektet sker.  

Seniorbofællesskab på Oddervej 75-79 – SWM mener at det kommer, vi er allerede i god dialog med Bygherrer og solbrinken. Mobilitet og veje, kommer ud og ser stedet med SWM, så vi kan vise dem lokationen og tale om trafikale problemer.  

Havneudvidelsen – SWM har lavet et høringssvar 1163 sendt til Teknik og miljø inden deadline og blevet publiceret på HHS8270.dk. SWM foreslår om vi skal indsende et debatindlæg omkring havneudvidelsen og lægge fokus på logistikken og virksomhedsoptimering, så man udnytter pladsen. Eventuelt kan det flyttes til Grenå, da havnen i Aarhus alligevel ikke er dyb nok i forhold til de store fragtskibe.

2. Repræsentantskabsmødet

Vi skal have fundet en dirigent til repræsentantskabsmødet, HS har fået ansvaret til at finde en. SWM forbereder præsentation indeholdende formandsberetning, referat fra sidste års repræsentantskabsmøde, regnskab, budget og lign. Vejbump fra sidste møde (Mødet har dog ikke været holdt i mobilitet og veje under Teknik og miljø. Referat, budget og regnskab skal skrives under af dirigenten og sendes til Nordea. På valg: MLA, PH, HS og CAG. HS og MLA ønsker genvalg, AV overtager for PH. Der skal yderligere vælges 2 suppleanter.

3. Hvad er fællesrådets holdning til dagligvareforretninger?

Pt er der 5 indenfor 1,2 km radius. Der planlægges høring om en ny på Højbjerg Torv og forslaget til udvikling af Oddervej 82-84 indeholder også en dagligvarebutik, og der er det en forudsætning for projektet. FU’s holdning er, at vi gerne vil støtte små lokale niche butikker, men der behøves ikke flere dagligvareforretninger i området, da bekymringen går på de trafikale problemer det vil give på Oddervej og i krydset ved Højbjerg Torv, samt om de på et tidspunkt udkonkurrere hinanden, så vi ender med tomme bygninger som ikke kan udlejes/sælges.  

4. Evt.

Forberede drøftelse om inddragelse til næste møde.

Referat FU møde 01.02.2022

01.02.2022

Hans Skou (HS), AFBUD
Metin Lindved Aydin (MLA)
Søren Wichmann Mathisen (SWM)
Carl Aage Grosen (CAG)
Ditte Nielsen (DN)
Peter Hebroe (PH)
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)

Referat

 1. Diskussion af og beslutning om avis og Ipad
  Formanden får et avisabonnement til en avis med lokalstof med henblik på at kunne følge sager af lokal relevans. Fællesrådet køber en Ipad til intern brug.
 2. Løbende sager

– Oddervej 75-79 Sagen er i proces ved magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og har fået tildelt et lokalplannummer. Når lokalplanen foreligger som forslag vil fællesrådet bringe et høringsbidrag. Trafikken er et særligt fokuspunkt.
– Højbjerg Torv Sagen er i proces ved magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og har fået tildelt et lokalplannummer. Når lokalplanen foreligger som forslag vil fællesrådet bringe et høringsbidrag. Trafikken er et særligt fokuspunkt. Kommunens lokalplanlægger vil igangsætter en forundersøgelse og invitere til et borgermøde. Sagen kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
– Oddervej 84 Fællesrådet er i færd med at forfatte en kommentar til projektudvikler.

 1. Havneudvidelsen invitation til mødet og tilmelding
  CAG, NBT og SWM deltager i BevarAarhusbugtens informations og debatmøde. SWM og NBT udfærdiger høringssvar inden 3. marts. Input fra FU.
 1. Repræsentantskabsmøde 2022
  Repræsentantskabsmødet afholdes 24. marts kl. 19:00, DN kontakter Diakonhøjskolen med henblik på at låne salen, AV udstyr samt forplejning. CAG udsender indkaldelse til medlemmerne.
 2. Regnskab 2021 og budget 2022 Regnskabet for 2021 foreligger i underskrevet form af revisorerne. CAG har udfærdiget budget for 2022.
 3. Hjemmeside
  Hjemmesiden er i proces. Fotos er modtaget fra borgere i lokalområdet. E-mail konti er oprettet til formand og kasserer. Vi laver en konkurrence om et nyt logo til fællesrådet og sætter et gavekort på 2500 kr. til Kridthøj Torv (MLA undersøger).
 4. Facebooksiden
  DN overtager admin rollen på Facebooksiden. FU giver input.
 5. Evt.
  Forberede drøftelse om inddragelse til næste møde.

Referat FU møde 14.01.2022

14.01.2022

Deltagere:

Hans Skou (HS)
Metin Lindved Aydin (MLA)
Søren Wichmann Mathisen (SWM)
Carl Aage Grosen (CAG)
Ditte Nielsen (DN)
Peter Hebroe (PH)
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT)

Dagsorden:

 1. Siden sidst og præsentation af Ditte

FU medlemmerne præsenterede sig indledningsvist for Ditte.
Ditte er 35 år, og har boet 8 år i udlandet og har arbejdet med software til finans- og den juridiske sektor. Ditte bor på Rundhøj og sidder i ejerforeningens bestyrelse.

 1. Løbende sager

Rema 1000 + Højbjerg torv.
Projektet har en vanskelig trafiksituation, hvilket fællesrådet har meddelt både planafdelingen og bygherren. Der er en god dialog med kommunen og FU ønsker at bidrage i planlægningsprocessen.

Ældreboliger på Oddervej 75-79
Projektet er trafikalt udfordret. 29 ældreboliger får adgang til Oddervej og via fælleshus til Solbrinken. Svinget overfor Jyske Bank er problematisk fordi cyklisterne har høj fart lige der.
Der skal nedrives en bevaringsværdig bygning.
SWM og MA har været i dialog med de umiddelbare naboer, og SWM desuden med bygherre/projektudvikler og kommunen.

Havneudvidelsen – Høring i foråret
Høringen ligger i 8 uger fra 6. januar til 3. marts.
FU agter at indsende et høringssvar.
NBT udarbejdet sammen med SWM et høringssvar som drøftes på næste FU møde.
HS orienterede om at havneudvidelsen er forceret af behovet for udbygningen af rensningsanlægget (som kun kan finde plads på den nye havn) kun samt lystbådehavnen.

Kongelunden – Status
HS orienterede kort om at et antal internationale konsortier er indbudt til at komme med et bud på stadionprojektet.
HS anbefaler at projektdirektør Alvaro Arriagada besøger os og holder et oplæg. SWM foreslår at arkitekt Line Willacy kunne bidrage som altrernativ.

Oddervej – butikscenter og boliger
SWM og MA har mødtes med bygherren og redegjorde for det fremsendte projekt, erhvervsbyggeri og boliger.
Vi sender en skrivelse til bygherren om FU’s stilling. Rundsendes til FU inden ekspedition.

 1. Nordea
  CAG orienterede om status på kontoen – vi har fortsat ikke adgang til kontoen, Egon (vores gl. kasserer) hjælper os indtil det er på plads. Der skal givetvis en vedtægtsændring til førend vi er i hus.

CAG fremsender erklæring til alle i FU.

Pt. Er bestyrelsens roller som fremgår herunder:

Hans Skou (HS), næstformand
Metin Lindved Aydin (MLA), sekretær
Søren Wichmann Mathisen (SWM), formand
Carl Aage Grosen (CAG), kasserer
Ditte Nielsen (DN), bestyrelsesmedlem, indsuppleret
Peter Hebroe (PH), bestyrelsesmedlem
Niels Bjerregaard Thomsen (NBT), bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at CAG kan disponere over kontoen.

 1. Hjemmesiden
  Vi overgår til et WordPress CMS og flytter domænet til en af ONE.com’s navneservere.
  MLA og DN samarbejder om en ny hjemmeside, og udarbejder et forslag til et

CAG anbefaler Frederiksberg fællesråds hjemmeside som inspiration for en ny hjemmeside.

Kort – udstrækning over fællesrådets udstrækning og medlemsliste lægges på hjemmesiden.

 1. evt.
  Næste møder:

Tirsdage 1./2. kl.16:00-17:30 på Lyseng Idrætscenter

PH vil gerne udtræde af FU og foreslår at Anni Villadsen, som sidder i Alboas organisationsbestyrelse, indtræder i stedet for ham. Hun bor på Rundhøj og er engageret i beboerdemokratiet.